top of page
marijuana-plants-israel.jpg

กลับ

trademark SH with text.png

Seek Herb

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจร

บริษัท ซีคเฮิร์บ จำกัด มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและเกษตรกร เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ตั้งเเต่กระบวนการปลูกรวมไปจนถึงขั้นตอนการขออนุญาตเเละเอกสารต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรุ่นใหม่ เเละ เสริมสร้างพืชเศรษฐกิจใหม่

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
Learning center (2).png
Learning center (3).png
Learning center (3).png
Learning center (3).png
Learning center (3).png
Learning center (3).png

เพื่อ"พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรุ่นใหม่"

สำหรับสังคม:
         "เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีด้วยการใช้กัญชง"

สำหรับพันธมิตร:  

"เพื่อสร้างพันธมิตรที่เชื่อถือได้ซึ่งมีอุดมการณ์เดียวกันในการยกระดับสุขภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่"

เรียนรู้ และ เป็นแบบอย่าง
เกษตรกรเป็นศูนย์กลาง
โปร่งใส
การทำงานร่วมกัน / การทำงานเป็นทีม
ความยั่งยืน

บริการของเรา

Learning center (5).png

       ปลูก & พัฒนาสายพันธุ์

เราทำการปลูก พัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้เหมาะ กับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และพัฒนาเพื่อให้สามารถปลูกเเบบกลางแจ้ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร

Learning center (5).png

เราต้องการจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่จะสร้างอาชีพให้กับนักเรียนเเละเกษตรกร และสร้างพืชเศรษฐกิจใหม่ที่จะเป็นแหล่งรายได้สำคัญของเกษตรกรรุ่นใหม่

    แหล่งการเรียนรู้

    สินค้าปลายน้ำ

Learning center (5).png

เราต้องการที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชนเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากพืชเศรษฐกิจใหม่

เกษตรพันธสัญญา

Learning center.png

จัดตั้งเครือข่ายเกษตรพันธสัญญา เพื่อจัดส่งวัตถุดิบให้แก่ทาง Siam Agri Bio และเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย

bottom of page